Dr. Nuray Həsənova

Untitled design (5)

Dr. Nuray Həsənova

Həkim radioloq/USM

1996-2002  –    N.NƏRİMANOV ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT TİBB UNİVERSİTETİ TİBBİ-BİOLOGİYA FAKULTƏSİ

2001-2002       RESPUBLİKA DİAQNOSTİKA MƏRKƏZİ- HƏKİM-İNTERNA ( ŞÜA- DİAQNOSTİKA )

2017, 2022-Cİ  İLLƏR     HƏKİMLƏRİN SERTİFİKASİYA İMTAHANI

2019     I- Cİ BEYNƏLXALQ RADİOLOJİ KONFERENSİYA, BAKI

2019     3-CÜ ALMAN- AZƏRBAYCAN RADİOLOJİ SİMPOZİYUMU, BAKI

2019     MÜASİR LAPAROSKOPİYANIN FUNDAMENTAL ƏSASLARI, BAKI

2021     “CPR,AED AND FİRST AİD “  AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ  TƏŞKİL ETDİYİ ONLAYN SERTİFİKASİYA İMTAHANI

2021      “ TELEHEALTH : THE ELİTE MASTERCLASS SERİES “ BİRLƏŞMİŞ BRİTANİYA KRALLIĞININ  TƏŞKİL ETDİYİ ONLAYN SEMİNAR

2021      UKRAYNA TRAİNİNG PLATFORMUNUN TƏŞKİL ETDİYİ” NEUROSONOGRAPHY FROM A TO Z” ONLAYN VEBİNAR

2021      “ EMERGENCY SONOGRAPHY OF THE LUNG AND CHEST FOR NEONATAL DESEASES “  UKRAYNA TRAİNİNG PIATFORMUNUN TƏŞKİL ETDİYİ ONLAYN SEMİNAR

2022       AZƏRBAYCAN RADİOLOGLARININ II- Cİ BEYNƏLXALQ ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANSI

2022      “FETAL EXOKARDİOGRAFİYADA PRAKTİK NÜANSLAR “ TƏLİMİ

Akademik
Sertifikatlar

Akademik
Sertifikatlar