Nəticələr

Torokal hipekifoz
Çiyin asimmetriyası və S-vari skolioz